نقد و بررسی

CRP LATEX به پروتئین هایی گفته می شود که در اثر مواردی مانند التهاب، عفونت های باکریایی ، نکروز ، ویروس ، مقدارشان در پلاسما و سرم خون انسان و حیوانات تغییر می یابد

پروتئین فعال C با حساسیت بالا (hs-CRP) و پروتئین فعال C بسیار حساس (us-CRP) اصطلاحات دیگری هستند که برای CRP بکار برده می شوند.

سطح بالای CRP خون، نشان دهنده التهاب می باشد. افزایش سطح CRP می تواند در نتیجه طیف گسترده ای از بیماری ها، از عفونت تا سرطان، به وجود آید و همچنین  نشان دهنده التهاب عروق قلبی نیز باشد که می تواند به معنای خطر بالای حمله قلبی باشد. با این حال، آزمایش CRP یک آزمایش کاملاً غیر اختصاصی است و سطح CRP می تواند در هر شرایط التهابی افزایش یابد.

پروتئین ها

می توان از میان پروتئین های فاز حاد به پروتئین واکنشگر با ماده سی (CRP: C- Reactive Protein) و پروتئین آمیلوئید آی سرمی (SAM: Serum Amyloid A) برخی قطعات پروتئینی کمپلمان از جمله فاکتور بی (BF: B Factor)، قطعات C2، C3،C4 ،C5 وC9 اشاره نمود.

از میان پروتئینهای فاز حاد، اندازه گیری CRP  به علت بالا رفتن سریع آن در آغاز ضایعه بافتیو کاهش سریع آن پس از بهبودی، بهترین راه تشخیص ضایعات بافتی می باشد.

بالا رفتن مقدار CRP  در سرم در یرخی بیماری

 •   عفونتهای باکتریهایی
 • تب روماتیسمکس فعال
 • سکته قلبی حاد
 • سرطانهای بد خیم منتشر
 • آرتریت روماتوئید فعال
 • عفونتهای ویروسی
 • سل

روشهای تشخیص CRP 

روش های سرولوژی مختلفی برای تشخیص CRP  وجود دارد که در زمان های قدیم از پلی ساتکاریو C میکروب پنومولک استفاده نمی شد اما به دلیل مشکلات تهیه این آنتی ژن امروزه با روشهای مختلفی از قبیل پرسیتاسیون در لوله معینه ، ایمنودیفیوژن  هماگلوتیناسیون و روش لاتکس آگلوتیناسیون مقدار CRP سرم را تشخیص و اندازه گیری می نمایند. ولی از بین آن ها روش لاتکس – آگلوتیناسیون از سایر این روش ها پر کاربردتر می باشد.

اساس آزمایش

این آزمایش بر اساس آگلوتیناسیون غیر فعال مکلوس reversed passive agglutination می باشد ابتدا آنتی بادی ضد اختصاصی CRP  را با تزریق CRP  به حیوانات ازمایشگاهی مانند خرگوش تهیه کرده و سپس این آنتی بادی های اختصاصی را از طرف Fe ذرات پلی استرین لاتکس  Poly stren latex متصل می کنند. پی زمانی که سرم بیماری که حاوی cRP  است به ذرات فوق اضافه نموده و باعث آگلوتیناسیون ذرات لاتکس میگردد. این روش بسیار حساس می باشد و بر حسب نوع کیت می توان تا یک میکروگرم CRP   را در یک میلی لیتر سرم اندازه گیری نمود.

 روش انجام آزمایش

آزمایش آگلوتیناسیون CRP معمولا شامل محتویات زیر می باشد:

 1. شیشه محتوی آنتی ژن CRP که در حقیقت آنتی – CRP  می باشد که به ذرات لاتکس متصل شده است  گاهی از ذرات لاتکس رنگی استفاده می شود تا آگلوتیناسیون واضحتر نمایان شود.
 2. شیشه محتوی سرم کنترل مثبت
 3. شیشه محتوی سرم کنترل منفی
 4. بافر نمکی تحلیسین PH – 8.2 برای رقیق کردن و تیتراسیون سرم بیمار

روش اندازه گیرى کیفی دستی

 1. اجازه دهید معرف Latex CRP و کنترلها به دماى اتاق برسند .
 2. به آرامی معرف Latex CRP و کنترلها را بهم بزنید تا بصورت سوسپانسیون یکنواخت شوند.
 3. ١ قطــره (۵٠ میکرولیتــر) ســرم نمونــه مــورد آزمــایش در یکـی از حلقــه هــاى اســلاید ، ١ قطــره ، ۵٠ میکرولیتر(کنترل مثبت) کنترل قرمز رنگ  و (١ قطره) ۵٠  میکرولیتر( کنترل منفی ) کنترل آبـی رنگ (را هر یک در یکی دیگر از حلقه هاى اسلاید قرار دهید .
  ١ قطره (۵٠ میکرولیتر) از معرف Latex CRP را به هریک از نمونه ها اضافه کنید .
  محتواى هر دایره را با همزن یکبار مصرف مخلوط کنید در حالی کـه در کـل منطقـه محصـور شـده توسط حلقه پخش شود. براى هر مخلوط از همزن جداگانه  استفاده نمایید.
 4. اسلاید را توسط روتاتور با دور rpm 100 یا با دست به مدت دو دقیقه بچرخانید .
 5. بلافاصله زیر یک منبع نور مناسب براى هر درجه آگلوتیناسیون اسلاید را مشاهده کنید .

کنترل کیفی
در هر بار آزمایش نمونه هاى بیماران ، حتما کنترل مثبت و کنترل منفی موجود در کیت را نیز همزمان مورد آزمون قرار دهید .
1. خصوصیات علمی کیت:
1 -محدوده اندازه گیری:
160.0 mg/l :سنجش حد ماکزیمم
(5-10 mg/dL)6.0 mg/l :حساسیت
2. اختصاصیت تشخیصی :
درصد ٩۶/٢
3. حساسیت تشخیصی:
درصد ٩۵/۶

احتیاط در هنگام کار
کلیه موارد ایمنی معمول در آزمایشگاه در هنگام کار با محلولها رعایت گردد و از وسایل حفاظت فردى استفاده شود.
دفع پسماند :
بر اساس دستورالعمل هاى وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی عمل شود .
تداخلات:
بیلــی روبــین تــا dl/mg 20 ، هموگلــوبین تــا dl/mg 1000 ، تــرى گلیســرید نتیجه بر تاثیرى 100 IU/L تا Rheumatoid Factors (RF) و 1000 mg/dl تــا آزمایش ندارند.

مقادیر طبیعی

مردان کمتر از ٧ میلی گرم در لیتر >L/mg 7
زنان کمتر از ٧ میلی گرم در لیتر >L/mg 7

روش اندازه گیری نیمه دستی به صورت لوله ای

در صورت مثبت شدن تست و به درخواست پزشک می توانید روش لوله اى نیمه کمی را بصورت رقت سریالی سرم انجام دهید . براى انجام این روش بصورت زیر عمل نمایید .
– پنج لوله را شماره گذارى کرده و در هر لولـه 100 میکرولیتـر نرمـال سـیلین )L/9gr NaCl ) یـا بریزید PBSیاglycine buffer
– 100 میکرولیتر سرم به لوله اول اضافه نموده با 100 میکرولیتر بافر موجود در لوله مخلوط میکنیم .
– 100 میکرولیتـر از مخلـوط لولـه اول را بـه 100 میکرولیتر بـافر موجـود در لولـه دوم اضـافه کرده مخلوط می کنیم .
– 100 میکرولیتر از مخلوط لوله سوم را به 100 میکرولیتـر بـافر موجـود در لولـه چهـارم اضـافه کـرده مخلوط می کنیم و به همین ترتیب این عمل را براى لوله پنجم انجام میدهیم .
– 50 لاندا از سرم رقیق شده لوله اول ، دوم ، سوم ، چهارم و لوله پـنجم برداشـته و مطـابق بـا روش اندازه گیرى کیفی آزمایش را ادامه دهید .
سرم رقیق شده + 50 الندا Latex Ag + مخلوط کرده ← 2 دقیقـه بـا روتـاتور چرخانـده ← از نظـر آگلوتیناسیون بررسی می شود .

– هر رقتی از سرم که مثبت شد )بوجود آمدن ذرات اگلوتینه واضح ( را در عـدد ۶ ضـرب میکنـیم تـاتیتر آنتی بادى بر اساس L/mg بدست آید . به این ترتیب تیتر آنتی بادى در لولـه اول ٢١ ، دوم ٢۴ ،سوم ٨۴ ،چهارم ۶٩ و پنجم L/mg 192 می باشد .
– در صورت مثبت شدن رقت پنجم (1/32 )به رقت سریالی مطابق بـا بنـد ٣ ادامـه و بصـورت بنـد ۵ انجام و بصورت بند ۶ محاسبه میکنیم .

نتیجه منفی در تست CRP

CRP منفی یا نتیجه منفی CRP نشان دهنده این است که سطح CRP موجود در خون در حالت نرمال قرار دارد و نشانه‌ ای از عفونت، التهاب، قارچ یا هر شکلی از بیماری عفونی در بدن وجود ندارد. در واقع در افراد سالم مقدار این پروتئین در خون بسیار کم می باشد. در افراد سالم مقادیر CRP کمتر از 1.0 mg/Dl است.

در مورد CRP بیشتر بدانید

 • پروتئین واکنشی CRP بعد از عفونت، التهاب و یا صدمات بافتی توسط کبد در جریان خون آزاد می گردد.
 • پروتئین CRP در شرایطی مانند حمله قلبی و ابتلا به بیماری‌های خود ایمنی افزایش میابد.
 • یکی از علائم بالا رفتن CRP  تب و درد می باشد.
 • آزمایش CRP آزمایش تشخیصی نمی باشد.
 • آزمایش CRP معمولا با آزمایش ESR  انجام می‌ شود.
 • آزمایش CRP وجود التهاب یا عفونت را تشخیص می دهد، اما نمی تواند مکان التهاب یا عفونت را مشخص کند.
 • در اواخر دوران بارداری و در افراد چاق مقادیر این پروتئین ممکن است کمی‌ سیر سعودی داشته باشد.
 • در آزمایش Hs-CRP مقادیر خیلی کم پروتئین C تشخیص داده می‌شود. این آزمایش برای تشخیص وجود خطر بالقوه حمله قلبی نیز کاربرد دارد.
 • آزمایش CRP معمولا در افرادی که از لحاظ بدنی سالم به نظر می‌رسند، تحویز می گردد.
 • آزمایش CRP نسبت به ESR شاخص حساس‌تری است.
 •  با روند بهبودی بیمار، CRP سریع به مقدار نرمال باز می گردد.
 • ممکن است از این آزمایش برای تشخیص عفونت پس از زخم استفاده شود.
 • سطح CRP چهار تا شش ساعت بهد از انجام جراحی بالا می‌رود و از روز سوم پس از عمل جراحی کاهش میابد.
 •  پایین نیامدن غیرطبیعی سطح CRP می‌تواند نشان دهنده عفونت یا مشکلات ریوی باشد.

نتیجه مثبت در تست CRP

معنی نتیجه مثبت در آزمایش CRP این است که عدد CRP بالاتر از حد طبیعی می باشد و میبایست اقدامات درمانی لازم برای کاهش سطح CRP خون انجام گیرد.

اقدامات درمانی فوق، چه چیزی باشد یا طول درمان چه  مدت باشد، بستگی به نظر پزشک معالج دارد. اما در هر حال CRP بالا و بیشتر از حد نرمال نباید نادیده گرفته شود و حتما باید رسیدگی‌های لازم انجام شود.

عفونت باکتریایی مثل سل و مننژیت، انفارکتوس یا صدمه های بافتی، بیماری‌های کلاژن عروقی ( اعم از سندرم واسکولیت، لوپوس اریتماتوس)، واکنش التهابی حاد غیر عفونی مانند آرتریت، سندرم رایتر، بیماری کرون و تب حاد روماتیسمی در بالا رفتن سطح CRP تاثیر به سزایی دارند.

شایان ذکر است که سطح CRP بالاتر از حد نرمال CRP قطعا یه این معنی نمی باشد که یک مشکل پزشکی وجود دارد؛ زیرا عوامل دیگری  می‌توانند سطح CRP بدن را بالا ببرند که از جمله آنها می‌توان به مصرف سیگار، چاقی و عدم ورزش اشاره کرد.

پیشنهاد بررسی: ASO LATEX زیست شیمی – RF LATEX زیست شیمی RPR زیست شیمی HEMOGLOBIN TOTAL زیست شیمی NA/LI/K (FLAME STD) زیست شیمی CK CONTOLR LEVEL زیست شیمی