یک روز در دمای اتاق 25-15 درجه سانتی گراد پایدار است.