در حال نمایش یک نتیجه

کیت رنگ آمیزی پریودیک اسید شیف (PAS)

کیت رنگ آمیزی پریودیک اسید شیف (PAS) این کیت در بافت شناسی برای تشخیص بافت های الدهیدی و موسینی بکار