بافت شناسی

بافت شناسی

بافت شناسی شاخه ای از زیست شناسی است که از آناتومی میکروسکوپی تشکیل، ساختار و کارکرد بافت های بیولوژیکی را مطالعه می کند. نه تنها بافت شناسی علمی مستقل مطرح می شود، بلکه مرتبط با سایر شاخه های علوم پزشکی و به عنوان یکی از پایه های اصلی علوم پایه پزشکی نیز مورد توجه قرار گرفته است. ابزار اصلی در این شاخه،  انواع میکروسکوپ ها هستند.

در این علم نیاز به یک متخصص است تا توانایی پیوند، میزان و سنی که موجود زنده رشد می کند را بررسی کند.

آماده سازی نمونه در بافت شناسی

 • تثبیت
 • انتخاب و جداسازی
 • قالب گیری
 • واکس پارافین
 • جایگزین موم پارافینی (اپوکسی، اکریلیک، آگار و …)
 • برش زنی
 • رنگ آمیزی
 • بررسی با میکروسکوپ نوری
 • ایمونو هیستوشیمی
 • میکروسکوپ الکترونی

انواع بافت های بدن

 1. اپیتلیال: بیرونی ترین و درونی ترین سطح هر اندام را می پوشاند. این بافت ممکن است دارای برجستگی، چین خوردگی و یا پرز باشد. به عنوان محافظ بدن و ترشح مواد مانند غدد ترشحی درون ریز و برون ریز و دفع مواد مانند بافت پوششی کلیه، جذب مواد روده و دریافت حس مانند مخاط بینی و نرم کردن مخاط روده.
 2. پیوندی: ارتباط بین بافت ها را برقرار می سازد. ضمن اینکه به دلیل وجود سلولهایی مثل هیستوسیت، پلاسموسیت، ماست سل و انواع سلول های خونی توانایی نگهداری از بدن را دارد.
 3. ماهیچه ای: هر ماهیچه از چند رشته یا فیبر ساخته شده است که واحد ساختاری ماهیچه ها مشابه سلول ها در بافت های دیگر بدن است.
 4. عصبی: واحد ساختاری عصبی نورون است که تحریکات را به تنهایی از راه سیناپس با نورون های دیگر هدایت می کند.