• نوار تست تخمک گذاری LH(ادراری)
  • تست سریع ایمونواسی کروماتوگرافی
  • تشخیص کیفی هورمون جسم زرد(LH)

دانلود بروشور