ابعاد لوله: 12*75 سانتی متر

هر کارتن 3000 شامل عدد لوله گاما شفاف است.