نقد و بررسی

پلیت الایزا 96 خانه

پلیت‌ های الایزا در هر آزمایشگاه ایمونولوژی در جهان دیده می شود. این پلیت‌ های ۹۶ خانه‌ ای یکی از رایج‌ ترین قطعات کیت‌ های موجود در زیست پزشکی به شمار می‌ روند. هر پلیت الایزا یک صفحه پلاستیکی مستطیل شکل می باشد که شامل ۹۶ چاهک کوچک در ۸ ردیف با برچسب A تا H و ۱۲ ستون با شماره ۱ تا ۱۲ است.

واکنش‌ های بین آنتی ژن و آنتی بادی در واکنش‌ های ایمنی الایزا در هر یک از ۹۶ چاهک یا آزمایشگاه‌ های کوچک که به طور جداگانه از A1 تا H12 مشخص می‌ گردند، انجام می‌گیرد.
هر کدام از پلیت‌ های الایزا مترادف با روش ایمنی آزمون الایزا یا (ELISA) است، یک روش استاندارد جهت تشخیص اینکه یک ماده بیوشیمیایی هدف در خون، مایعات بدن یا مواد بیولوژیکی دیگر وجود دارد یا خیر. در این آزمون تغییر رنگ حاصل شده از واکنش سوبسترا و آنزیم، نشان دهنده وجود ماده هدف در نمونه می باشد که در یک نتیجه مثبت دیده می‌شود، همچنین شدت تغییر رنگ می‌ تواند نشان دهد که چه مقدار ماده هدف در نمونه وجود دارد.

کاربرد پلیت الایزا

پلیت‌ های ۹۶ چاهکی و واکنش ELISA اساس آزمایش‌ های زیست پزشکی روزمره مانند آزمایش بارداری، HIV و آلرژن‌های غذایی را تشکیل داده‌اند. سنجش الایزا به یکی از روش‌ های استاندارد تشخیص وجود یا عدم وجود آنتی ژن هدف تبدیل شده است، چه این آنتی ژن هدف بخشی از هورمون جنسی و چه بخشی از یک پاتوژن انگل باشد. در حقیقت، در مورد تشخیص بیماری حاصل از ویروس HIV، آنتی بادی‌های پروتئینی ایجاد شده توسط سیستم ایمنی بدن در حضور ویروس در سنجش الایزا مورد شناسایی قرار می‌گیرند.

پیشنهاد بررسی : پلیت الایزا 96 خانه بورت تفلونی کلاس Aبالن ژوژه گلاسکو کلاس Aبورت شیشه ای کلاس Aبشر کوتاه با لبه ریزشدرپوش شیشه ای –  سفید بلند 1250میکروتیوپکووت چهار گوشکریستالی کوتاهکریستالی بلندکریستالی سفید بلند 1250کریستالی سفید 200کریستالی بلندرک نوک آبیرک نوک کریستالیسیستم فیلتراسیون