نقد و بررسی

پیشنهاد بررسی1: مزور کلاس Aبالن کجل داربالن ژوژه قهوه ای A بالن ژوژه کلاس Aبالن ته گردبالن ته صافارلن مایر دهانه گشادپیپت پاستورفالکون 10Labwareنوک 300Labwareرک میکوتیوب 0.2Labwareرک میکروتیوب 0.5جار رنگ آمیزی  –شیشه ساعت با لبه روده