نقد و بررسی

پیشنهاد بررسی : تترا سدیم ادتا 1 کیلویی نوترون شیمیآلومینیوم کلراید 6 آبه 1 کیلویی نوترون شیمیسدیم استات خشک 1 کیلویی نوترون شیمی –  پتاسیم هیدروکساید 1 کیلویی USP نوترون شیمیپتاسیم کلراید سه مولار نوترون شیمی  – پودر تالک 1 کیلویی نوترون شیمیپتاسیم آیداد نوترون شیمیپارافین جامد نوترون شیمیآمونیوم دی کرومات 1 کیلویی نوترون شیمیآلومینیوم کلراید 6 آبه 1 کیلویی نوترون شیمی