نقد و بررسی

محلول ایزوتونیک شمارش گلبول

در عمل پزشکی، محلولی که می توان آن را با مایعات بدن مخلوط کرد، بدون آن که نسبت اجزای مایعات بدن تغییری نماید. فشار اسمزی محلول هایی که با خون ایزوتونیک اند برابر فشار اسمزی پلاسما می باشد و بر غشای یاخته ای گویچه های قرمز خون اثری ندارند. محلول کلرید سدیم ۰.۹ درصد ازجملۀ این محلول هاست.

.

پیشنهاد بررسی: محلول‌های دستگاه Coulterظرف ادرار شفاف نشکن استریل – کیت CK-NAC – پلیت آلومینیومی  – کیت تری گلیسیرید (۲۵۰ml) – کیت ALPقوطی استول درب فشاری قرمز