شرکت پارس پیوند


توزیع کننده شیشه آلات آزمایشگاهی

ظروف شیشه ای آزمایشگاهی در گذشته پرکاربرد ترین لوازم آزمایشگاهی به حساب می آمدند . امروز با ورود انواع پلاستیک مناسب تست گذاری در آزمایشگاهها ، کم کم مصرف این ظروف تا حدی کاهش پیدا کرده است .

در گذشته معرف ها و ریجنت ها توسط تکنسین های آزمایشگاه تهیه میشد اما امروزه به صورت کیتهای آماده تولید شده و به مصرف میرسند.

ظروف شیشه ای آزمایشگاهی

در بخشهای مختلف آزمایشگاه نیاز به شیشه آلات آزمایشگاهی همچنان پابرجاست .

یکی از دلایل استفاده از شیشه برای تهیه ظروف آزمایشگاهی ، خواص خنثی بودن شیشه در برابر انواع معرف ها میباشد . شیشه با هیچ ماده ای ترکیب نمیشود و موجب تغییر در محلول