آزمایش فریتین

(Ferritin)

نام آنالیت: فریتین

نام اختصاری: Ferr

حجم نمونه مورد نیاز: 0.6 ml

بخش انجام دهنده آزمایش: هورمون

ساختمان و متابولیسم:

فریتین ، ترکیبی است از هیدروکسید فریک و پروتئین (آپوفریتین). فریتین نشان دهنده خوبی برای ذخیره سازی آهن بدن است. اندازه گیری فریتین نسبت به آزمایش آهن و  TIBC (ظرفیت تام اتصال به آهن) در تشخیص فقر آهن یا افزایش میزان آن حساس تر است. این پروتئین از پروتئین های واکنش دهنده در فاز حاد نیز می باشد.

معرفی آزمایش، کاربرد بالینی:

بیشترین شکل آهن ذخیره (حدود ۲۰-۱۵ درصد) به شکل آهن سه ظرفیتی باند با فریتین است که مجموعه ای از هیدروکسید فریک و فسفات فریک متصل به پروتئینی به نام آپوفریتین (با وزن مولکولی ۰۰۰ / ۴۶۰ دالتون) می باشد. در صورتی که مقدار آپوفریتین جهت باند شدن با آهن کافی نباشد، باقیمانده آهن به شکل گرانول های کوچک آهن اکسید شده، ذخیره میگردد که به طور معمول به هموسیدرین (کمتر از0.1 درصد آهن) موسوم است.

از کاتابولیسم فریتین (آپوفری تین)، هموسیدرین نامحلول تولید می شود. ذخیره آهن اکثر موارد در کبد، طحال و مغز استخوان صورت می گیرد.

کاربرد های بالینی:

  1. تشخیص فقر آهن واضافه بار آهن
  2. اندازه گیری ذخیره آهن بدن
  3. افتراق بین کم خونی فقر آهن و التهابات مزمن که منجر به فقر آهن می گردد.

موارد افزایش فریتین:

 افزایش میزان فریتین در هموکروماتوزیس، بیماری عفونی (عفونتهای ریوی، استئومیلیت، عفونتهای مجاری ادراری مزمن، آرتریت روماتوئید، SLE و سوختگی ها)، AML (لوسمی میلوبلاستیک حاد)،  ALL (لوسمی لنفوبلاستیک حاد)، بیماری هوچکین، سرطان سینه و… دیده می شود.

کاهش فریتین :

در کم خونی فقر آهن، کمبود شدید پروتئین، همودیالیز، خونریزی در پی قاعدگی شدید، سوء جذب شدید آهن و خونریزی در مجاری گوارشی، سطح فری تین کاهش می یابد.

سطح پایین فریتین (کمتر از ۱۰ نانوگرم در میلی لیتر) نشان دهنده آنمی فقر آهن می باشد.

روش مرجع: RIA

روش ارجح: کمی لومینسانس

اساس روش متداول آزمایش فریتین :

RIA (رادیواکتیو ایمونو اسی):

اساس آن بر روی رقابت آنتی ژن نشان دار و آزاد برای اتصال به آنتی بادی مونوکلونال طرح ریزی شده است. روش این آزمایش هتروژنوس است، یعنی نیاز به جداسازی دارد.

آنتی بادی مونو کلونال  + سرم بیمار حاوی هورمون یا ماده مورد نظر + هورمون نشان دار با ماده رادیواکتیو     انکوبه در 37 درجه  اتصال هر دو آنتی ژن به آنتی بادی   + آنتی ژن آزاد   دور ریختن مایع رویی  شمارش با گاما کانتر آنتی ژن متصل به آنتی بادی

 نتیجه: هرچقدر شمارش بیشتر باشد، نشان میدهد که هورمون سرم کمتر بوده که کمتر به آنتی بادی متصل شده است. (رابطه معکوس)

IRMA(رادیومتریک ایمونواسی):

به دو طریق یک جایگاه اتصال (تعیین کمیت آنتی ژن و آنتی بادی) و دو جایگاه اتصال (تعیین کمیت آنتی بادی) انجام می شود. در روش یک جایگاه اتصال اساس عمل مثل RIA است فقط یک روش هموژنوس است و نیاز به جداسازی ندارد.

آنتی ژن = یا هورمون مزبور که به لوله متصل شده  انکوبه   آنتی بادی نشان دار + هورمون موجود در بدن 

 شمارش (که در حالت اتصال Ab به Ag متصل به پایه صورت می گیرد)

نتیجه:

شمارش کمتر نشان دهنده این است که میزان هورمون موجود در بدن بیشتر است.

 روش دو جایگاه اتصال: روش ساندویچی و هتروژنوس (نیاز به جداسازی) است و شمارش آن نسبت مستقیم با هورمون موجود در بدن دارد.

روش اول: یک روش هموژنوس است یعنی نیاز به جداسازی ندارد. بر اساس رقابت پایه گذاری شده و شبیه رادیوایمنواسی است ماده نشاندار در اینجا آنزیم میباشد.

روش دوم: به دو روش رقابتی و ساندویچی انجام می شود. روش رقابتی شبیه EMIT است منتها هتروژنوس می باشد.

روش های دیگر: آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان

 RIA (رادیوایمنواسی)، EIA (آنزیم ایمنواسی)، IRMA  (ایمنورادیومتریک اسی)

نوع نمونه قابل اندازه گیری:

سرم مورد استفاده که به مدت ۷ روز در ۸-۲ درجه و ۶ ماه در 20- درجه قابل نگهداری است. نباید نمونه را به طور مکرر فریز و ذوب کرد. تکان دادن شدید فریتین را تخریب میکند.

شرایط نمونه گیری:

– از مصرف داروهای حاوی آهن 24 ساعت قبل از آزمایش اجتناب گردد.

– ناشتا بودن لازم نیست.

واکنش تداخلی:

در شرایط داخل بدن(invivo): وجود اتانول، نمک های آهن، قرص های ضدبارداری خوراکی در افزایش و اریتروپوئیتین در کاهش آن موثرند.

درمان های رادیواکتیو به کار گرفته شده باعث نتایج نادرست می شود.

ملاحظات نمونه گیری:

  1. از فریز کردن و ذوب کردن بیش از 1 بار خودداری شود.

 

  1. از مخلوط کردن خیلی سریع نمونه خودداری کنید. زیرا ممکن است سبب دناتوره شدن فری تین گردد.

 

  1. در صورت استفاده از هرگونه دارویی که بر نتایج آزمایش تأثیر بگذارد، آن را در برگه آزمایش یادداشت کنید.

 

معایب و فواید روش حاضر:

 میزان یک نانوگرم در میلی لیتر فریتین سرم برابر هشت میلی گرم آهن ذخیره است. برای جذب آهن توسط فریتین باید آهن فرو تبدیل به فریک شود. بهترین و واقعی ترین افزایش ذخیره اهن کل بدن بوسیله آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان مشخص می شود.

 

محدوده طبیعی (ng/ml):

نوزاد ۲۵-۵۰۰
1 ماهه ۲۰۰-۶۰۰ 
2-5 ماهه ۵۰-۲۰۰
6 ماهه تا 15 ساله ۷-۱۴۰
مردان ۲۰-۲۵۰
زنان ۱۰-۱۲۰

گرد آوری و تحقیق: سیده فاطمه شایسته

شرکت پارس پیوند

آزمایش فریتین خون
ذخیره آهن بصورت فریتین
ساختار فریتین