باکتری شناسی

باکتری شناسی

باکتری شناسی شاخه ای از علوم کاربردی از جمله ژنتیک ،بیوشیمی، انگل شناسی ،قارچ شناسی و پزشکی می باشد. همچنین میکروب شناسی دانشی می باشد که راجب میکروارگانیسم ها بحث و گفتگو می کنند. جاندارانی که بیشتر در این مورد بررسی می شوند شامل پروکاریوتها ،ویروس ها ،یوکاریوت ها (مثل قارچ و تک سلولی ها) یا پروتوزواها می باشد. باکتری‌ها متنوع‌ترین و مهم‌ترین میکروارگانیسم ها هستند.

باکتری شناسی شامل شناسایی، طبقه بندی و توصیف صفات اختصاصی گونه‌های باکتریایی است.باکتری شناسی به سه دسته ی پزشکی و دامپزشکی – خوراک و صنعتی – خاک و دریا.

ویژگی باکتری ها در شناسایی آن ها

باکتری ها تعدادی ویژگی مشترک دارند. این ویژگی ها شامل :

1.پلی ساکارید خارج سلولی: این ماده خارج سلولی که به طور شل با باکتری‌ها در ارتباط است.

2.کپسول: این پوشش بیرونی پلی ساکارید سطح باکتری اغلب در جلوگیری از فاگوسیتوز باکتری‌ها نقش دارد.

3.پپتیدوگلیان(دیواره سلولی): شکل و سفتی باکتری را تشکیل می دهد.

4.تاژک: باعث اماده شدن باکتری برای حرکت می باشد.

5.محصولات جانبی: انواع مختلف آن اگزوتوکسین ها هستند که به صورت سمومAB ، سموم آسیب رسان به غشاء، آنزیم های هیدرولیتیک.

اساس طبقه بندی بر اساس ظاهر

طبقه بندی ها توسط پزشکان و میکروبیولوژیست‌های بالینی انجام می شود. از ریخت شناسی باکتریایی، ویژگی های رنگ آمیزی ارگانیسم ها و نیازهای رشد گونه ها به O2 به همراه آزمایش های بیوشیمیایی استفاده می کنند.

1. رنگ گرم ها

2. شکل

3. تشکیل اسپور

طبقه بندی بر اساس واکنش های شیمیایی

1. نیاز به اکسیژن

2. نیاز دمایی

3. غذایی

4. نیازفشار اسمزی

5. PH رشد

6. مخازن محیطی

طبقه بندی بر اساس ژنوتیپ

1.درخت فیلوژنتیک جهانی

2.تجزیه و تحلیل توالی RNA ریبوزومی

3.زیرمولکولی