نقد و بررسی

کیت اندازه گیری D Vitamin Hydroxy-25

بررسی کیت اندازه گیری D Vitamin Hydroxy-25 : ویتامین D یک هورمون استروئیدی است در جذب فعال روده ای و تنظیم هومئوستاز کلسیم نقش دارد.

این ویتامین دارای دو ایزومر تحت عناوین D2 و D3 میباشد. در کبد یک گروه هیدروکسیل به کربن 25 ویتامین D، اضافه و 25-هیدروکسی ویتامین D تولید میشود.

این متابولیت، فرم غالب ویتامین D در گردش خون را تشکیل میدهد و به عنوان نشانگر دقیق میزان ویتامین ویتامین D یک فرد در نظر گرفته میشود.

با انتقال 25-هیدروکسی ویتامین D به کلیه ها و انجام آخرین مرحله ی هیدروکسیالسیون، فرم فعال (1.25-دی هیدروکسی ویتامین D) حاصل میشود که ایفاگر نقشی حیاتی در کنترل متابولیسم استخوان است.

کمبود 25-هیدروکسی ویتامین D به علت مصرف ناکافی در مواد غذایی، دور از اشعه خورشید، اختلالات کبدی و کلیوی، مصرف داروهای ضد تشنج (مثل فنی توئین و فنوباربیتال) و تعدادی از اختلالات ارثی متابولیک را میتوان نام برد.

همچنین کمبود ویتامین D به عنوان عامل دخیل در بسیاری از بیماری ها از جمله پوکی استخوان، راشیتیسم و استئومالاسی شناخته میشود.

حیطه ی کاربرد این کیت اندازه گیری کمی غلظت ویتامین D در سرم انسان به روش الایزا میباشد.

چه کسانی در معرض کمبود D Vitamin Hydroxy-25 هستند؟

  • نوزادانی که از شیرمادر خود تغذیه میکنند
  • گیاه خوارانی که شیر و تخم مرغ مصرف نمیکنند
  • افراد دارای پوست تیره و افراد مسن

میتوانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت ما با کارشناسان پارس پیوند در ارتباط باشید.

بررسی پیشنهاد:  کیت  Ferritin  _  کیت ویتامین  D دیازیست  _  کیت سنجش هورمون آنتی مولرین (AMH)  _  منوکیت  T4  _  کیت Ferritin پیشگامان  _  کیت استرادیول (E2)  _  کیت فریتین  Ferritin  _ منوکیت ایمونوگلوبین IgE