نقد و بررسی

GN براث کوندا

GN براث کوندا، این محیط غنی کننده برای باسیل های گرم منفی، به ویژه سالمونلا و شیگلا، موجود در سواب های رکتوم، خون، خلط، ادرار و سایر نمونه ها یافت و مورد بررسی قرار داد.

به دلیل محتوای بالای سیترات و دی اکسی کولات، یک اثر بازدارنده قوی در برابر باکتری های گرم مثبت دارد. مانیتول رشد پروتئوس را مهار می کند و تکثیر سالمونلا و شیگلا را تسهیل می کند.

این محیط کشت مورد استفاده برای مصارف آزمایشگاهی، تشخیصی، تحقیقاتی است و برای مصارف درمانی انسان یا حیوان استفاده نمی گیرد.

مواد تشکیل دهنده 

 • تریپتوز  20 g
 • دکستروز  1 g
 • مانیتول  2 g
 • سیترات سدیم 5 g
 • سدیم دی اکسی کولات 0.5 g
 • دی پتاسیم فسفات  4 g
 • مونو پتاسیم فسفات  1.5 g
 • سدیم کلرید  5 g
 • PH 7g

روش تهیه 

 • 39 گرم از GN را در 1000 میلی لیتر آب مقطر حل کنید.
 • این مخلوط را در حین هم زدن حرارت دهید و به طور کامل حل کنید.
 • پس از آن مخلوط در اتو کلاو 115 ºC به مدت 15 دقیقه قرار دهید.
 • مخلوط را در لوله یا فلاسک بریزید.

پیشنهاد بررسی: آلکالن پپتون واتر کونداBHI کونداBHI آگار کونداآلکالن پپتون واتر کونداآگاروس E کوندامحیط کشت GN براث کوندامحیط کشت آیرون آگار کوندا