نقد و بررسی

 آلکالین پپتون واتر 

محیط کشت آلکالین پپتون واتر (APW) برای غنی سازی گونه های ویبریو و با از نمونه های بالینی و نمونه های غیر بالینی (نمونه های مشکوک به غذا و آب) استفاده می گردد. از این محیط کشت برای افزایش بازیابی گونه های ویبریو در مواد مدفوع و نمونه های دیگر پیشنهاد می گردد. محیط های کشت دیگری مثل محیط غنی سازی مونسور و اصلاح APW با تلوریت پتاسیم اضافه شده؛ که برای غنی سازی باکتری ویبریو کلرا استفاده می گردد، اما اگر با زمان انکوباسیون کوتاه شش تا هشت ساعت به کار رود؛ محیط کشت APW بهتر است.

مواد تشکیل دهنده

 •  پپتون، مواد معدنی و اسید های آمینه ضروری را برای رشد فراهم می کند. 10 g
 • سدیم کلرید، تعادل اسمزی را فراهم می کند و رشد ویبریوکلرا را بیشتر می کند. 10 g
 • آب معدنی شده، زیرا افزایش PH سبب مهار ناخواسته پس زمینه فلور می شود و ویبریو زنده می ماند. 1000 ml

کاربرد

 • مناسب رشد میکرو ارگانیسم ها
 •  تشخیص 2 گونه ویبریو پاتولوژن ها

روش تهیه 

 • 5 گرم پپتون و 5 گرم کلرید سدیم در 500 میلی لیتر آب مقطر حل کنید.
 • این مخلوط را در حین هم زدن حرارت دهید تا همه اجرا کاملا حل شوند.
 • واکنش محیط را با استفاده از 1 mol/L  هیدروکسید سدیم روی PH 8.6 الی 9.0 تنظیم کنید.
 • در بطری های درب پیچی در مقایر 10 میلی لیتری بریزید.
 • مخلوط حل شده را به مدت 15 دقیقه در دمای 121 ºC اتوکلاو کنید.
 • پس از سرد شدن محیط درب بطری ها را ببندید.

پیشنهاد بررسی:  GN براث کونداBHI کونداBHI آگار کونداآلکالن پپتون واتر کونداآگاروس E کوندامحیط کشت GN براث کوندامحیط کشت آیرون آگار کوندا