HDL-Direct

زیست شیمی

دسته: کیت بیوشیمی زیست شیمی

دانلود بروشور HDL دایرکت

گارانتی سلامت محصول
 • تضمین اصالت کالا

239,000 تومان

نقد و بررسی

HDL-Direct به بررسی سطح کلسترول در بدن می پردازد. می‏‌توان گفت چربی به دو صورت کلسترول و تری گلیسیرید در بدن وجود دارد. کلسترول برای جابجایی در بدن به پروتئین نیاز خواهد داشت. از کنار هم قرار گرفتن آن‌ها ماده‌ای به نام لیپوپروتئین بموجود می آید. این ماده نیز خود به دو دسته تقسیم خواهد شد: لیپوپروتئین با چگالی بالا و چگالی پایین. منظور از لیپوپروتئین با چگالی بالا همان HDL است.

از لیپوپروتئین با چگالی کم به عنوان LDL یاد می‎‌شود. LDL در شریان‌ها رسوب کرده و زمینه را برای بروز ناراحتی‌های قلبی و مغزی فراهم خواهد کرد. در حالیکه HDL به جمع‌آوری کلسترول در بدن پرداخته و آن‌ها را به سمت کبد هدایت می‎‌کند. چربی‌ها در کبد پردازش شده و مقادیر اضافه آن از بدن دفع می‎‌شوند. به این ترتیب مانع از رسوب چربی در شریان‌ها خواهد شد.

روش: Enzymatic
اساس روش:
در مرحله اول تمامی لیپوپروتئینها غیر از HDL نظیر شیلومیکرون ، VLDL ،LDL با استفاده از یک سیستم تسریع کننده یا “Accelerator + دترجنتها” با آنزیم های کلسترول استراز و اکسیداز تولید آب اکسیژنه میشود که آنهم توسط کاتاالز کامالً حذف میشود. در مرحله دوم HDL باقیمانده توسط یک دترجنت اختصاصی حل و وارد واکنش آنزیمی گردیده و آب اکسیژنه آزاد میگردد که با سیستم ” تریندر” رنگ ایجاد میشود. جذب آن درطول موج  056 -235 نانومتر متناسب با غلظت HDL کلسترول در نمونه میباشد.

Storage Content Presentation
2-8°C 1×45 ml R1: HDL Assay Buffer
2-8°C 1×15 ml R2: HDL Enzyme Mix

شرایط نگهداری:
معرفها در دمای 2-8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروی ویالها پایدار میباشند، مشروط براینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند. از فریز کردن و قرار دادن معرفها در مقابل نور خودداری شود. مشاهده کدورت یا ذرات نشانه تخریب بوده و از آنها استفاده نگردد.
آماده سازی معرفها:معرفهای R1 و R2 آماده مصرف میباشند.
یادداشت:
1. معرفهای R1 و R2 کمرنگ هستند، گاه ممکن است تغییر رنگ در آنها مشاهده شود ولی تا زمانیکـه جـذب نـوری مخـلوط آنـها در طول موج 600 نانومتر030.0 < باشد، مصرف آنها بالا مانع میباشد. پایـداری معرفهای R1 و R2 به صورت Board On در دمای 2-8 درجه سانتیگراد 4 هفته میباشد.
2. بیلیروبینتوتال و دایرکت تا <dl/mg 20 و تریگلیسیرید و کلسترول تا <dl/mg 400  در این آزمایش تداخل ندارند.
3. چنانچه سرم کدورت زیاد داشته باشد، سرم را به نسبت 2 + 1 با آب مقطر رقیق و آزمایش را تکرار کرده و نتیجه را در عدد 3 ضرب نمایید.
نمونه مورد آزمایش
سرم تازه بدون همولیز یا پالسمای هپارینه:از ضد انعقاد سیترات استفاده نشود. پایداری نمونه یک هفته در یخچال و یکماه در فریزر میباشد.

روش اندازه گیری دستی:

 • دما : 73-52 درجه سانتیگراد
 • طول موج: 066 نانومتر
 • کووت:1سانت
 • حجم نمونه: 16 میکرولیتر
 • حجم معرف:
  1666 میکرولیتر
 • خوانش: مقابل بالنک معرف
 • نوع واکنش: افزایشی
 • دما : 73-52 درجه سانتیگراد
روش اندازه گیری دستی نمونه کالیبراتور بلانک
نمونه / کالیبراتور 10 میکرولیتر 10 میکرولیتر
معرف R1 750 میکرولیتر 750 میکرولیتر 750 میکرولیتر
خوب مخلوط کرده، 5 دقیقه در دمای60 درجه سانتیگراد انکوبه کنید، جذب A1 نمونه و کالیبراتور را مقابل بالنک در طول موج 388 نانومتر اندازهگیری و یادداشت کنید
معرف R2 250 میکرولیتر 250 میکرولیتر 250 میکرولیتر
خوب مخلوط کرده، 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه کنید، جذب A2 نمونه و کالیبراتور را مقابل بالنکدر طول موج 600 نانومتر اندازه گیری و یادداشت کنید.

 

بررسی پیشنهاد : کنترل CK-MB پارس پیوند – کالیبراتور CK-NAC پارس پیوند – کالیبراتور CK-MB پارس پیوند – کنترل CK-NAC – کنترل CK-MB – کالیبراتور CK-MB 

 

Inline Feedbacks
View all comments