نقد و بررسی

روغن ایمرسیون

این روغن برای مشاهده نمونه زیر میکروسگوپ با عدسی 100 استفاده می شود.

مشخصات

  • بطری شیشه ای 250 میلی لیتر
  • نگهداری در دمای محیط

علائم ایمنی

خطرناک برای محیط زیست

شیوه استفاده

مقدار معینی از روغن ایمرسیون را روی الم قرار داده و با عدسی 100 مشاهده کنید.

شرایط نگهداری

در دمای محیط

پیشنهاد بررسی : کیت رنگ آمیزی آهنقرص بوگیر اتوکلاورنگ هماتوکسیلین هاریسمعرف نیترات Aمعرف فنل فتالئین 1%معرف متیل اورانژمعرف متیل ردمعرف لوگل