رنگ آمیزی باکتری

رنگ آمیزی باکتری

رنگ آمیزی باکتری به منظور مشاهده ی میکروارگانیسم ها با استفاده از میکروسکوب نوری می باشد که به روش های مختلف و با اهداف متفاوت از جمله تشخیص، شناسایی و افتراق انواع باکتریایی انجام می گیرد. برای تفکیک برخی از باکتری ها، با رنگ آمیزی های اختصاصی و مشاهده اجزای باکتری نظیر اسپور، کپسول، فلاژل و … انجام می گیرد.

 

 

تقسیم بندی رنگ آمیزی باکتری

  1. ساده: در این رنگ آمیزی تنها از یک رنگ آبی متیلن استفاده می شود. به طور مثال برای  مایع نخاع یا ترشحات مجرای ادراری -تناسلی استفاده می شود و باکتری موجود به رنگ آن به آبی در می آید.
  2. مرکب: از چند دسته تشکیل می شوند
  •  بازی یا هسته ای: اصولا با  DNA و RNA سلول ترکیب می شوند. مانند: کریستال ویوله، فوشین، سبز متیل و آبیمتیلن نام برد.
  • اسیدی: شامل سافرانین و فوشین اسیدی و قرمز کنگو هستند و ترکیبات بازی سلولی و اصولا پروتئین های بازی را رنگ می کنند.
  • خنثی: سودان سیاه رنگی است برای تشخیص کمی دفع چربی مدفوع که خود به چند روش زیر تقسیم می شود:
  • اختصاصی: نکیک انواع آن ها با رنگ آمیزی اختصاصی نظیر رنگ آمیزی اسپور، فونتانا، آلبرت و… .
  • افتراقی: در میکروب شناسی پزشکی، بیشتر از رنگ آمیزی گرم و اسید فست جهت تشخیص تفاوت ترکیبات شیمیایی که در ادامه توضیح می دهیم; موجب افتراق باکتری ها می شوند، استفاده می شود.
  1. اسید فست:به سه روش زیل نیلسون، کینیون، فلوروکروم انجام می شود. از این روش زمانی استفاده می شود که باکتری هایی که بعد از بی رنگ کردن بااسید، رنگ خودشان را حفظ می کنند.
  2. رنگ آمیزی گرم: یکی از مهم ترین و متداول ترین روش ها در تشخیص مقدماتی می باشد. پس از رنگ آمیزی به توانایی باکتری در حفظ رنگ اولیه،به عبارتی به ساختمان دیواره سلولی بستگی دارد. رنگ گرم با رنگ بنفش دیده می شود.