نقد و بررسی

رنگ OG6

در سیتولوژی جهت رنگ آمیزی سیتوپلاسم سلول ها استفاده میشود. این رنگ، در روش پاپانیکولا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نمونه های سیتولوژی معمولا بوسیله سرنگ یا لوله آزمایش به بخش پاتولوژی منتقل می شوند. برای تهیه لام از نمونه های سیتولوژی ابتدا باید آنها را سانتریفیوژ نمود.

سپس از رسوب آنها یک قطره برداشته و بر روی لام قرار می دهیم. در مرحله ی بعد، نمونه ها را با یک فیکساتور مناسب فیکس می کنیم.

برای رنگ آمیزی سیتوپلاسم لام ها را به تعداد 10 بار وارد الکل 96 درجه می کنیم. بعد به مدت 4 دقیقه نمونه ها را در محلول رنگی Orange) OG6) قرار می دهیم. سپس نمونه ها را 2 بار در الکل 96 درجه وارد کرده و بعد به مدت 5 دقیقه در رنگ EA50 قرار می دهیم.

روش رنگ آمیزی پاپانیکولا (Papanicolaou’s stain) برای نمونه های سیتولوژی    

رنگ EA50-پاپانیکولا-بهار افشان

مرحله فیکساسیون

  • ابتدا لام های مربوط به نمونه های سیتولوژی را در 3 ظرف گزیلول (هر کدام به مدت 20 دقیقه) قرار می دهیم.
  • سپس آنها رادر الکل 96 درجه حداقل به مدت 30 دقیقه قرار داده تا کاملا فیکس شوند.
  • سپس نمونه ها را به ترتیب 10 بار به الکل 80 درجه و 10 بار به الکل 70 درجه وارد و خارج کرده و بعد با آب شستشو می دهیم.

مرحله رنگ آمیزی هسته

  • ابتدا نمونه ها را به مدت 5 دقیقه در رنگ هماتوکسین که رنگ مخصوص هسته است قرار می دهیم.
  • لام ها را با آب قلیایی یا آب شهری بدون کلر شستشو می دهیم.
  • لام ها را یک بار وارد محلول اسید الکل می کنیم تا رنگ هماتوکسین سیتوپلاسم از بین برود. سپس آنها را دوباره شستشو می دهیم. بعد لام ها را 3 بار وارد محلول کربنات لیتیم می کنیم تا رنگ هسته فیکس شود سپس با آب لام ها را شستشو می دهیم.

مرحله رنگ آمیزی سیتوپلاسم

  • لام ها را به تعداد 10 بار وارد الکل 96 درجه می کنیم. بعد به مدت 4 دقیقه نمونه ها را در محلول رنگی Orange (Og6) قرار می دهیم.
  • سپس نمونه ها را 2 بار در الکل 96 درجه وارد کرده و بعد به مدت 5 دقیقه در رنگ EA50 قرار می دهیم.

مرحله آبگیری

  • در مرحله آبگیری، 2 ظرف حاوی الکل 96 درجه و دو ظرف حاوی الکل مطلق و 3 ظرف حاوی گزیلول تهیه کرده و لام ها را به ترتیب وارد ظروف حاوی الکل با درجه پایین ، الکل بادرجه بالا  و گزیلول می کنیم .
  • پس از رنگ آمیزی لام ها بر روی آنها چسبی به نام Canad Bond می ریزیم. سپس بوسیله لام مقداری گزیلول برداشته و لامل را بر روی ان قرار می دهیم. در هنگام گذاشتن لامل باید دقت کنیم که حبابی ایجاد نشود.

پیشنهاد بررسی : EA50 پادتن طبباسیتراسین پادتن طببلانک پادتن طبپاتوفیکس پادتن طبچسب سیتولوژی پادتن طبهماتوکسیلیننافسیلین پادتن طبهماتیپ (خون منفی) – محلول رنگ آمیزی پاپانیکولائو هماتوکسیلین (250ml)