نقد و بررسی

پتاسیم کرومات

بررسی پتاسیم کرومات: این ماده یک ترکیب معدنی زرد رنگ و کریستالی است که با حرارت دادن دودهای سمی کروم منتشر می کند.

این ماده در آب محلول ولی در اتر و الکل نامحلول می باشد. از طرف دیگر این ماده یک ماده اکسید کننده قوی می باشد که بسیار خورنده است .

از واکنش دی کرومات پتاسیم با پتاسیم هیدروکسید تهیه می شود. همچنین این ماده به عنوان عامل اکسید کننده در سنتز آلی مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد ایمنی که باید به آن توجه داشت به شرح زیر می باشد:

  1. پتاسیم کرومات بسیار سمی و خطرناک می باشد.
  2. به دلیل اینکه این ماده یک اکسید کننده قوی و و عامل سرطان زاست باید از تماس آن با پوست و چشم و از استنشاق آن جلوگیری شود.
  3. در استفاده از آن باید بسیار دقت شود زیرا یکی از عوامل خطرناک برای محیط زیست و حیوانات می باشد.

کاربرد این ماده عبارت است از:

  • جهت شناسایی یون نقره
  • ساخت رنگ ها و فرآیندهای رنگرزی نساجی
  • به عنوان واکنشگر تجزیه ای
  • مهارکننده زنگ زدگی فلزی
  • این ماده در تجزیه و تحلیل شیمیایی، در ساخت رنگدانه های رنگ و جوهر و در ساخت سایر ترکیبات کرومی مورد استفاده قرار می گیرد.

پیشنهاد بررسی  :  دی پتاسیم هیدروژن فسفات نوترون شیمیپتاسیم سدیم تارتارات نوترون شیمی تری سدیم سیترات نوترون شیمیپتاسیم دی کرومات نوترون شیمیاسید سالسیلیک نوترون شیمی اسید تارتاریک نوترون شیمیاسید بنزوئیک نوترون شیمی 

می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت ما با کارشناسان پارس پیوند در ارتباط باشید.