نقد و بررسی

بررسی پیشنهاد:سوش لیستریا مونوسایتوژنس 7644- سوش کلبسیلا پنومونیه 13883سوش استاف اپیدرمیس ۱۲۲۲۸ سوش پروتئوس میرابیلیس ۴۳۰۷۱سوش انتروباکتر آرژنوز ۱۳۰۴۸سوش باکتری کلبسیلاسوش باکتری پروتئوسسوش باکتری انتروباکترسوش باکتری شیگلاسوش باکتری استرپتوکوک گروه Aسوش باکتری سالمونلاسوش باکتری شیگلاسوش باکتری استافیلوکوک اپیدرمیدیسسوش باکتری استرپتوکوک