نقد و بررسی

جار رنگ آمیزی

جار رنگ آمیزی در برابر انواع حلالها به ویژه حلالهای رایج در آزمایشگاه های بافت شناسی (مانند تولوئن، گزیلول و…) مقاوم بوده و برای رنگ آمیزی های هیستولوژی، سیتولوژی، هماتولوژی، پاتولوژی، میکروبیولوژی و… مناسب می باشد.

پیشنهاد بررسی : مزور کلاس Aبالن کجل داربالن ژوژه قهوه ای A بالن ژوژه کلاس Aبالن ته گردبالن ته صافارلن مایر دهانه گشادپیپت پاستورفالکون 10Labware رک کرایوتیوبLabwareنوک 300Labwareرک میکوتیوب 0.2Labwareرک میکروتیوب 0.5 – شیشه ساعت با لبه روده