نقد و بررسی

دیسک بلانک پادتن طب

آنتی بیوتیکها مواد شیمیایی هستند که بطور طبیعی از قارچ ها و باکتری ها استخراج می شوند. طیف فعالیت ضد میکروبی داروهای مختلف، متفاوت است.

برای پی بردن به میزان حساسیت سویه های مختلف میکروبی به آنتی بیوتیک های مختلف، از دیسک های آنتی بیوگرام استفاده میکنیم. دیسک آنتی بیوگرام یک تست حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک می باشد ، یعنی یک تست آزمایشگاهی برای حساسیت یک سویه ی باکتریایی برای آنتی بیوتیک های گوناگون است.

برخی باکتری ها نسبت به برخی آنتی بیوتیک ها مقاوم اند و درمان دارویی را سخت می کنند.

برای تشخیص این مقاومت، از دیسک های آنتی بیوگرام (دیسک بلانک پادتن طب ) هر آنتی بیوتیک استفاده می شود.

پیشنهاد بررسی : چسب سیتولوژی پادتن طبانتروپنل (تشخیص انتروباکتریاسه)نافسیلین پادتن طبنافسیلین پادتن طبمحلول رنگ آمیزی پاپانیکولائو، EA50محلول رنگ آمیزی پاپانیکولائو هماتوکسیلین (250ml)هماتیپ (خون منفی)بافر pH (جدید)معرف Kovac’s