نقد و بررسی

روش انجام آزمایش با کیت پروتئین ادرار – مایع نخاعی:
(Pyrogyllol red)

در کیت پروتئین ادرار – مایع نخاعی، پیروگیلول (Pyrogyllol) قرمز رنگ در محیط اسیدی با پروتئین واکنش می دهد و کمپلکس رنگی تشکیل میشود که در طول موج مناسب قابل اندازه گیری است. از استاندارد کیت برای سنجش دستی و دستگاهی استفاده میگردد.

شما می توانید جهت دریافت اطلاعات خرید کیت پروتئین ادرار – مایع نخاعی بهارافشان با کارشناسان پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.