نقد و بررسی

قوطی استول درب فشاری سفید، محفظه های غیر استریل که برای جمع آوری یا ذخیره یا انتقال نمونه های آزمایش بیمار از قبیل مدفوع، خلط سینه و … طراحی شده است.

 

پیشنهاد بررسی: قوطی استول قاشقک دار  – پلیت 6cm ساده استریل – پلیت 8cm دو خانه استریل – پلیت 9cm ساده استریل – پلیت 10cm دو خانه استریل – پلیت 10cm ساده استریل – پلیت ۱۰cm سه خانه استریل – پلیت 10cm چهارخانه استریل – درب لوله گاماکانتر – قوطی استول درب فشاری قرمز – اپلیکاتور “کریستالی” – ظرف ادرار شفاف نشکن استریل – ظرف ادرار شفاف نشکن غیر استریل