رنگ آمیزی لام

رنگ آمیزی لام

این بخش از مهمترین مراحل آزمایشات خون شانسی – میکروب و قارچ شناسی و پاتولوژی میباشد