نقد و بررسی

بافر پروتئین

بافر محلولی است که در مقابل افزایش اسید و باز یا نوسانات غلظت +H مقاومت نشان می دهد. تمامی مولکول های باردار از جمله پروتئین ها مثل آنزیم ها، گیرنده ها، هورمون ها و اسیدهای نوکلئیک در pH 7/4  خون و pH 7/2 داخل سلول دارای بار سطحی مشخص برای اجرای فعالیت خود هستند. هر گونه تغییری در pH خواه افزایش و خواه کاهش باعث تغییر بار سطحی آنها و در نتیجه فعالیت زیستی آنها را تغییر می دهد.

در سیستم های زنده دو نوع سیستم بافری وجود دارد:

1- سیستم بافری خارج سلولی یا پلاسما شامل بیکربنات/اسید کربنیک اسید

2- سیستم بافری داخل سلولی شامل بافر فسفات و اسید آمینه هیستیدین 

به طور کلی برای مطالعه ترکیبات بیولوژیکی مثل پروتئین­ها و آنزیم­ها و یا اسیدهای نوکلئیک و یا بطور کلی واکنش بیولوژیکی حفظ pH محیط در یک نقطه بهینه از ضروریات می ­باشد. به همین منظور استفاده از بافرهای بیولوژیکی و درک نحوه عملکرد آن مهم می­ باشد.

سیستم های بافر، چه در داخل بدن شما باشند و چه نباشند، به کنترل اسیدیته یک محلول کمک می کنند. در بدن شما این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا شما با توجه به دما ، اسیدیته و سایر متغیرها به یک محیط بسیار پایدار در داخل و خارج سلول ها نیاز دارید. سیستم های بافر پروتئین به حفظ اسیدیته در سلول ها و اطراف آن کمک می کنند.

بافرها، پروتئین یا موارد دیگر ، با مصرف مقادیر کمی اسید یا باز به محلول اضافه می شوند. به عنوان مثال ، شما به طور مداوم دی اکسید کربن تولید می کنید ، و قند و سایر مواد مغذی را برای تولید انرژی می سوزانید. در حالی که دی اکسید کربن را در نهایت بازدم می دهید ، تا زمانی که این کار را انجام دهید در خون و سایر مایعات بدن است و اسیدی است. بدون بافر ، PH سلول شما و pH مایعات خارج از سلول کاهش می یابد.

سیستم های بافر پروتئین ، در مقابل مولکول های غیر پروتئین ، به پروتئین ها بستگی دارند تا به عنوان بافر عمل کنند و مقدار کمی اسید یا باز مصرف کنند. پروتئین هموگلوبین یک بافر عالی ایجاد می کند. این ماده می تواند به مقادیر کمی اسید در خون متصل شود و به از بین بردن آن اسید قبل از تغییر pH خون کمک کند. بسیاری از پروتئین های دیگر نیز به عنوان بافر عمل می کنند. مری کمبل و شاون فارل در کتاب “بیوشیمی. 2” توضیح می دهند که پروتئین های حاوی آمینو اسید هیستیدین به ویژه در بوفیرینگ مهارت دارند.

شما می توانید جهت دریافت اطلاعات پیرامون خرید کنترل روزمره رفراکتومتر و آگاهی از قیمت آن با کارشناسان پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.

پیشنهاد بررسی : کیت تشخیص خون مخفی در مدفوعآزمون کیفیت منیمحلول جنتامایسینکلشی سینمحلول همولیزانبافر پروتئینبافر هموگلوبینمحلول شفاف کننده غلیظ Clear Aid الکتروفورزسوش باکتری استرپتوکوک گروه Aسوش باکتری استرپتوکوک