نقد و بررسی

کنترل Hb A1C  شرکت من

هموگلوبین گلیکوزیله اصلی موجود در خون می باشد. سنتز آن ضرورتا برگشت ناپذیر بوده و غلظت آن عمدتا وابسته به غلظت گلوکوزی است که اریتروسیت ها در معرض آن هستند و به نیمه عمر اریتروسیت ها نیز بستگی دارد.

در نتیجه میزان HB A1C  نشان دهنده غلظت میانگین قند خون در طی 6 تا 8 هفته قبل از آزمایش می باشد.

برخلاف میزان گلوکز ، میزان HB A1C  مستقل از تغییرات ناشی از رژیم غذایی و ورزش می باشد. برخلاف میزان گلوکز ، میزان HB A1C  مستقل از تغییرات ناشی از رژیم غذایی و ورزش می باشد. انجام منظم این تست به منظور پایش قند در بیماران دیابتی توصیه می شود .

اصول آزمایش

واکنش اول

نمونه با R1 که دارای پارتیکل های لاتکس کوت نشده می باشد ، مخلوط می شود. چون هموگلوبین توتال و HB A1C  دارای تمایل جذب یکسانی برای پارتیکل ها می باشند. درصد HB A1C در نمونه متناسب با HBA1C متصل به لاتکس می باشد.

واکنش دوم

معرف دوم R2 دارای آنتی بادی مونوکلونال موشی علیه HBA1C انسانی و آنتی بادی پلی کلونال بزی علیه IgG موشی می باشد. آگلوتیناسیون کمپلکس ها در اثر میان کنش بین HbA1C.

اطلاعات سفارش:
محتویات و بسته بندی

دستگاه محتویات شماره سفارش نام کیت
MPR*
R1a: 1 × 24 mL
R2a: 1 × 7.6 mL
R2b: 1 × 0.4 mL
R3: 4 × 25 mL
613061 HbA1c
*MPR: Multi-Purpose Reagent

این کیت جهت اندازه گیری کمی غلظت HbA1c در نمونه خون تام با روش دستی و انواع دستگاه های اتوآناالیزر می باشد و محتویات آن باید فقط برای فعالیت های تشخیص آزمایشگاهی )IVD )مورد استفاده قرار گیرد.

آماده سازی
Reagent 1:
معرف آماده مصرف می باشد.
معرف کاری Working reagent R2) 2):
تمامی محتویات R2b را در R2a بریزید. به آرامی مخلوط کنید. پایداری معرف کاری 4 هفته در دمای یخچال می باشد.

Reagent 3:
معرف آماده به مصرف می باشد.

نگهداری و پایداری
در صورت نگهداری در دمای 8-2 درجه سانتی گراد و محافظت از نور، کیت تا تاریخ انقضای ذکر شده بر روی جعبه پایدار است.
بهداشت، ایمنی و دفع مواد زائد
جهت حذف و دور ریز تمام پسماندها طبق الزامات قانونی و محلی عمل شود.
برای جلوگیری از آلودگی معرفها، از وسایل تمیز یا یکبار مصرف استفاده نمایید. هنگام کار از دستکش استفاده کنید. از تماس معرفها با پوست و چشم خودداری کرده و در صورت تماس، موضع را با آب شستشو دهید.

نمونه ها

خون تام جمع آوری شده در EDTA

پایداری نمونه

فریزر
70- درجه سانتیگراد

(روز)

فریزر
20- درجه سانتیگراد

(روز)

یخچال

(روز)

اتاق
(ساعت)
365 7 7 24 خون تام

3 میلی لیتر از R3 را داخل تیوب پلاستیکی یا شیشه ای بریزید.
µL 20 از نمونه کنترل، کالیبراتور یا نمونه بیمار که خوب مخلوط شده را به آن اضافه کنید.
به مدت 5 دقیقه صبر کنید تا لیز شدن تکمیل شود.
نمونه های لیز شده به مدت 7 روز در دمای یخچال پایدار می باشند.
در برخی از دستگاه های اتو آنالایزر می توان همولیز را به صورت board-on تعریف نمود

بلانک کالیبراتور و کنترل نمونه
سرم فیزیولوژی µL 9 g/L 26.6    
کالیبراتور و کنترل µL   26.6  
نمونه خون تام µL     26.6
محلول معرف شماره 1  µL 1000 1000 1000
مخلوط کرده و پس از 5 دقیقه جذب نوری اول (A1 ) را به دست می آوریم.
محلول معرف شماره 2  µL 333 333 333
مخلوط کرده و پس از 5 دقیقه جذب نوری اول (A2 ) را به دست می آوریم.

محاسبات
Final ΔA: (A2 – A1)
غلظت HbA1c نمونه بیمار از منحنی کالیبراسیون 3 نقطه ای (و نقطه صفر) محاسبه می گردد.
کالیبراتور ها بایستی قبل از کالیبراسیون همولیز گردند (مگر اینکه همولیز به صورت خودکار و board-on انجام شود). توصیه می شود در زمان تغییرات نامبر معرف و بر اساس نتایج کنترل (2) کیفی داخلی کالیبراسیون انجام گردد.

دامنه مرجع

نمونه وضعیت دامنه مرجع واحد
NGSP/DCCT IFCC
خون تام غیر دیابتی 4.0 – 6.0 % mmol/mol
کنترل خوب دیابت 0.7>
کنترل متوسط دیابت 9-8
کنترل ضعیف دیابت 9<

توصیه میگردد هر آزمایشگاه دامنه مرجع خود را تعیین کند.

کنترل کیفی:
جهت انجام کنترل کیفی داخلی توصیه می گردد از کنترل های:
HbA1c control Low, REF: 613060
613059: REF, High control HbA1c و برای انجام کالیبراسیون از
613062: REF, set calibrator HbA1c که توسط شرکت من تامین می گردد استفاده شود.

دقت
آزمایش ها با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر در دمای 37 درجه سانتیگراد انجام شده است.

CV (%) Mean
Total Within run mmol/mol % n
1.6 0.4 22 4.2 80 Level1
2.0 0.6 54 7.1 80 Level2
2.0 0.5 90 10.4 80 Level3

عوامل مداخله گر

بیلی روبین Indirect : بیلی روبین Indirect تا غلظت dL/mg 30 باعث تداخل نمی شود.
بیلی روبین Direct بیلی روبین Direct تا غلظت dL/mg 20.5 باعث تداخل نمی شود
تری گلیسرید تری گلیسرید تا غلظت dL/mg 3046 باعث تداخل نمی شود.
استیل سالیسیلیک اسید استیل سالیسیلیک اسید تا غلظت dL/200mg باعث تداخل نمی شود
اسید آسکوربیک اسید آسکوربیک تا غلظت dL/20mg باعث تداخل نمی شود.

بررسی پیشنهاد: کنترل CK-MB پارس پیوند –  سرم کنترل  N نرمال پارس پیوند–  کیت فسفر پارس پیوند –سرم کنترل پاتوژن پارس پیوند   –  ست کالیبراتور HB A1C پارس پیوند – کیت اسید اوریک (۵۰۰ml) – کیت تری گلیسیرید – سرم کالیبراتور