در حال نمایش 7 نتیجه

کیت رنگ آمیزی گرم

تماس بگیرید
کیت رنگ آمیزی گرم این کیت در میکروبیولوژی برای رنگ آمیزی باکتری های گرم مثبت و منفی استفاده می شود.

کیت رنگ آمیزی اسپور

تماس بگیرید
کیت رنگ آمیزی اسپور این کیت در میکروبیولوژی برای رنگ آمیزی باکتری ها در مرحله اسپور قرار دارند. محتوا :

کیت رنگ آمیزی آلبرت

تماس بگیرید
کیت رنگ آمیزی آلبرت این کیت برای تشخیص کورینه باکتریوم دیفتریا و گرانول های پلی فسفات در سایر باکتری ها

کیت رنگ آمیزی کپسول

تماس بگیرید
کیت رنگ آمیزی کپسول این کیت در میکروبیولوژی برای رنگ آمیزی کپسول باکتری ها مورد استفاده قرار می گیرد. محتوا

کیت رنگ آمیزی کنگورد (آمیلوئید)

تماس بگیرید
کیت رنگ آمیزی کنگورد (آمیلوئید) این کیت در بافت شناسی برای بررسی و رنگ آمیزی آمیلوئیدها استفاده می شود. محتوا

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون

تماس بگیرید
کیت رنگ آمیزی زیل نلسون برای رنگ امیری باکتری های اسید فسفت، تشخیص باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه خلط استفاده

کیت رنگ آمیزی آهن

تماس بگیرید
کیت رنگ آمیزی آهن این کیت جهت تشخیص آهن در بافت ها مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد این کیت