نقد و بررسی

خون کنترل (low)

خون کنترل (CBC – FARA ST (low بر اساس آخرین دانش فنی موجود و با استفاده از جدیدترین تجهیزات متناسب با محلول های خارجی و داخلی تهیه شده است .

خون کنترل CBC – FARA ST دارای تائیدیه از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد و تمام مراحل تولید و کنترل کیفی مطابق دستور العمل ISO13485 انجام می پذیرد. آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت فن آوری روز آزمون این اطمینان را به شما خواهد داد ، خون کنترل های تولیدی از نظر صحت ، دقت ، تجدید پذیری  و مقایسه با خون کنترل های مشابه مورد بررسی قرار گرفته و مورد تایید آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت فن آوری روز آزمون می باشد .

ویژگی های  CBC – FARA ST :
شرایط نگهداری …………………………………… 2 تا 8 درجه سانتی گراد
تاریخ انقضا ……………………………………….. 120 روز
بعد از باز نمودن درب ویال ………………… 14 روز

حجم : CBC – FARA ST

Level n……………………………………………… 2.5 ml

مناسب درجهت استفاده در دستگاه سل کانتر پارشیال دیف و فول دیف

مناسب جهت استفاده دردستگاه سل کانتر:

 • Sysmex
 • Micros
 • Diatron
 • Mindray
 • Nihon Kohden
 • Coulter
 • Hycel
 • Cell Dyn
 • Procan
 • Medonic
 • Convergent
 • Swelab
 • Erma
 • Orphee
 • Samsung
 • Diagon
 • Rayto
 • JTbacker and more

 پیشنهاد بررسی: خون کنترل زیست شیمیخون کنترل CELLCO – خون کنترل آماکوخون کنترل روز آزمون – خون کنترل (high) روز آزمون – ایزوتون، لایز، کلین،رینز Medonic روز آزمونایزوتون، لایز، کلین،رینز Celldyne روز آزمونایزوتون، لایز، کلین CONVERGENT روز آزمون ایزوتون، لایز،کلین SWELAB روز آزمونخون کنترل