نقد و بررسی

ایزوتون- لایز- کلین CONVERGENT

دستگاه CONVERGENT وسیله ای است که تعداد گلبول های قرمز، گلبول های سفید، پلاکت توسط این دستگاه را اندازه گیری را اندازه گیری می کند.

و همچنین دارای قابلیت اندازه گیری هموگلوبین، هماتوکربت، مرفولوژی گلبول های قرمز، MCH، MCV، MCHC را اندازه گیری می کند.

دستگاه سل کانتر برای اندازه گیری از نظر عملکرد به 2 نوع تقسیم بندی می گردد:

  • بر مبنای شکست نور در اثر عبور سلول
  • در حین عبور خون از مقابل یک منافذ، تغییرات امپدانس الکتریکی

قسمت های اصلی تشکیل دهنده سل کانتر

  • هیدرولیک
  • پنوماتیک
  • الکترونیک

 پیشنهاد بررسی: خون کنترل زیست شیمیخون کنترل CELLCO – خون کنترل آماکوخون کنترل روز آزمون – خون کنترل (high) روز آزمون – خون کنترل (low) روز آزمون – ایزوتون، لایز، کلین،رینز Medonic روز آزمونایزوتون، لایز، کلین،رینز Celldyne روز آزمون ایزوتون، لایز،کلین SWELAB روز آزمون