نقد و بررسی

دستگاه  SWELAB

دستگاه  SWELAB، وسیله ای است که تعداد گلبول های قرمز، گلبول های سفید، پلاکت توسط این دستگاه را اندازه گیری را اندازه گیری می کند.

و همچنین دارای قابلیت اندازه گیری هموگلوبین، هماتوکربت، مرفولوژی گلبول های قرمز، MCH، MCV، MCHC را اندازه گیری می کند.

دستگاه سل کانتر برای اندازه گیری از نظر عملکرد به 2 نوع تقسیم بندی می گردد:

  • بر مبنای شکست نور در اثر عبور سلول
  • در حین عبور خون از مقابل یک منافذ، تغییرات امپدانس الکتریکی

قسمت های اصلی تشکیل دهنده سل کانتر

  • هیدرولیک
  • پنوماتیک
  • الکترونیک

پیشنهاد بررسی: پودر گیمسااسید الکلمحلول لوگلپارافین پاتولوژیایزوتون- لایز- کلین CONVERGENT