CK-MB

زیست شیمی

دسته: کیت بیوشیمی زیست شیمی

دانلود بروشور

گارانتی سلامت محصول
 • تضمین اصالت کالا

810,000 تومان

نقد و بررسی

آزمایش CK-MB جهت اندازه گیری فعالیت CKMB درسرم انسان بـه روش دستـی و دستگاهی می باشد.

اهمیت کلینیکی

در 50 درصد بیماران مبتال به AMI ، چهارساعت پس از شروع حمله مقدار انزیمهای قلبی، خصوصاً CK افزایش مییابد.

در اندازه گیری مقدار MB-CK دقت تشخیص از 95 درصد فراتر میرود و از آنجا که مقدار MB-CK ظرف 48 ساعت پس از حمله کاهش مییابد با اندازه گیری آن میتوان موارد عود AMI را نیز تشخیص داد، در حالیکه تروپونین ها از این نظر از اهمیت زیادی برخوردار نیستند.

وقتی بیماری با درد سینه شدید مراجعه میکند در جایگاه اول تست تروپونین را انجام داد که اختصاصی تر از آنزیم های دیگر قلب عمل میکند و اگر مثبت بود تست MB-CK بعنوان تائید و بستری شدن شخص تعیین کننده است.

روش  Immunoinhibition

اساس روش: در این تست اندازه گیری فعالیت CKدر حضور آنتیبادی CK-M انجام میگیرد.
این آنتیبادی تمام فعالیتهای ایزوآنزیم
CK-MM و نیمی از CK-MB را مهار ولی تاثیری در زیر واحد B مربوط به CK-BB ندارد.

به عبارت دیگر با این روش فعالیت CK-B اندازه گیری شده و جواب بدست آمده ×2 می شود تا فعالیت CKMB تعیین شود.

معرف ها

Storage Control Presentation
2-8°C 2*5 ml R1: CKMB Enzyme Mix
2-8°C 1*25 ml R2: CKMB Substrate

شرایط نگهداری

معرف ها در دمای 2-8 درجه سانتیگراد و تا تاریخ انقضاء مندرج برروی ویال ها پایدار میباشند. مشروط برای اینکه درب آنها بسته و آلوده نگردند. پس از باز شدن ظرف مدت 3-4 هفته مصرف شود. از یخ زدن، آلوده نمودن و نیز مجاورت در مقابل نور جلوگیری شود.

آماده سازی

 • جهت آماده سازی کیت های کنترل کراتین کیناز MB ابتدا درب یک ویال حاوی پودر لیوفیلیزه را باز نمایید.
 • به آن 1 سی سی آب مقطر دیونیزه اضافه کنید و تا حل شدن کامل پودر به آرامی آن را تکان دهید.
 • سپس 30 دقیقه صبر نمایید و پس از اطمینان از یکنواخت بودن محلول کرده و پس از حل شدن و یکنواختی کامل مورد استفاده قرار دهید.
 • برای مخلوط نمودن از حرکات سریع و تولید حباب در محلول خودداری نمایید. بعد از اضافه کردن آب مقطر ، محلول را دور از نور نگهداری کنید.

محلول کار آماده مخصوص روش تک محلولی

 4 قسمت از R1 را با یک قسمت R2 مخلوط نمائید این محلول بمدت 20 روز در دمای 2-8 درجه سانتیگراد و 48 ساعت در دمای اتاق 25-15 درجه سانتیگراد پایدار است. محلول را میبایست دور از نور نگهداری نمود و پس از استفاده سریعاً درب لوله ها را بسته و به یخچال انتقال داد. محلول کار آماده اگر در یک کووت 1 سانت و طول برج 340 نانومتر مقابل آب مقطر خوانده شود می بایست جذبی ≤ 0.70 داشته باشد.

یادداشت:

– میتوان حجم محلول کار آماده ونمونه را به تناسب تغییر داد تا با هر نوع فتومتر یا آنالایزر قابل خوانش باشد.
– ثبات دمای 73 درجه سانتیگراد،کالیبره بودن دستگاه و نیز زمان آزمایشدر این تست بسیار مهم هستند.
– تریگلیـسیریـد تا ،≤500mg/dl اسـید آسکـوربیک تا ،≤30mg/dl هـمـوگـلوبـیـن تا 00mg/dl و بیلیروبین تا ≤60mg/dl در این آزمایش تداخل ندارند.

نمونه مورد آزمایش : سرم تازه و شفاف بـدون همولیز

پلاسما توصیـه نمیشـود چـه ضـد انعقادهـای ،EDTA هپارین، فلوراید و سیترات فعالیت آنـزیم CK را مهار میکنـد در مـورد بیمـاران مشکوک بـه AMI نمونـه سـرم 6، 12 و 24 ساعت میبایست اندازه گیری کرد. آزمایشات ساعت 24 و 12 بصورت دو پلیکیت انجام شود. پـایـداری CK در سرم یکروز در دمای 4 درجه سانتیگراد و به صورت طولانی سرم میبایست فریز شود.

روش اندازهگیری دستی

 • طول موج: 340 نانومتر
 • کووت: یک سانت
 • حجم نمونه: 50 میکرولیتر
 • حجم معرف: 1000 میکرولیتر
 • خوانش: مقابل هوا یا آب مقطر
 • نوع واکنش: افزایشی.
 • دما: 37 درجه سانتیگراد

پیشنهاد بررسی: کیت Glucoseکیت بیلی روبین توتالکیت بیلی روبین دایرکتلیپید کالیبراتورکیت کنترل لیپیدسرم کالیبراتور – سرم کنترل نرمال – کیت آمیلاز – کیت ZINC – کیت SGPT – کیت  – SGOTکیت Glucose

Inline Feedbacks
View all comments