نقد و بررسی

محلول لایز kx21

محلول لایزهای شرکت من kx21 در دستگاه سل کانتر استفاده می شود.

سل کانتر یا شمارنده سلول یک دستگاه ضروری در آزمایشگاه های هماتولوژی می باشد و کاربرد آن تعداد و اندازه انواع سلول های خونی را مشخص می کند.

دانستن تعداد و اندازه ی آن ها در تشخیص درست بیماری ها بسیار کمک کننده بوده است.

در گذشته از طریق دست برای شمارش و اندازه گیری قطر سلول های خونی استفاده می شد و به طبع این روش هزینه و زمان زیادی نیاز داشت و علاوه بر هزینه و زمان، میزان خطای آن در تشخیص بیماری بالا بود.

محلول ها و مواد مختلفی برای تشخیص استفاده می شود که یکی از آن ها محلول لایز kx21 می باشد.

این محلول باعث حذف غشای گلبول های قرمز و از بین بردن آن ها جهت شمارش گلبول های سفید و تعیین غلظت هموگلوبین استفاده می شود.

محلول لایزهای شرکت من kx21 من یک معرف لیزکننده برای استفاده در شمارش خودکار الکترونیکی و تشخیص حجمی انواع مختلف سلول های خونی مانند لکوسیت ها، ترومبوسیت ها و غیره در خون است.

  شستشوی دستگاه KX21 جهت تعویض محلول

1. ابتدا شلنگ ها را از داخل محلول های ایزوتون و لایز WBC خارج کرده و مراحل زیر را با استفاده از صفحه کلید و منوی دستگاه اجرا می کنیم :

 Auto Rinse (5)<Select

2. در این مرحله شلنگ مربوط به ایزوتون را در محلول ایزوتون جدید ، جایگزین نموده و در حالی که شلنگ مربوط به لایز خارج از محلول می باشد مرحله زیر را با استفاده از صفحه کلید و منو دستگاه اجرا می کنیم :

Replace Lyse (4)<Select

3. بعد از اتمام مرحله دوم شلنگ مربوط به لایز را در داخل محلول لایز جدید جایگزین نموده و سپس مرحله زیر را اجرا می کنیم:

 Replace Lyse (4)<Select

4. بعد از اتمام مرحله سوم ، ۲ بار مرحله زیر را با استفاده از صفحه کلید و منو دستگاه اجرا نموده:

 Auto Rinse (5)<Select

5. بعد از اتمام مرحله چهارم و صفر شدن Back ground دستگاه ، سیستم آماده به کار با محلول جدید می باشد .

توجه : با در نظر گرفتن این محلول یا به عبارتی Reagent جدید بر روی سیستم نصب گردیده ، دستگاه را از لحاظ کالیبره بودن و صحت فاکتورهای پارامتر های دستگاه کنترل نمائید.

پیشنهاد بررسی: کالیبراتور CK-NAC – کالیبراتور HB A1C – کنترل CK-NAC – کالیبراتور CK-MB – کیت HDL-C – کنترل P – کیت SGOT – لیپید کالیبراتور – کیت IRON