نقد و بررسی

کلین های شرکت من

بررسی کلین های شرکت من : کلین های هیپوکلریت اسید، ماده فعال سفیدکننده کلر، به طور معمول در آزمایشگاه برای ضد عفونی کردن سطوح و تجهیزات یا غیرفعال کردن مواد بیولوژیکی با غیرفعال کردن باکتری های رویشی، قارچ ها، ویروس های لیپیدی و غیر لیپیدی و سایر نمونه های مایع استفاده می شود.

سفیدکننده بسیار واکنش پذیر است و اگر با مواد شیمیایی ناسازگار مخلوط شود، می تواند محصولات جانبی خطرناک و گازهای سمی تولید کند.

برخی از معرف ها و کیت های با علامت تجاری مورد استفاده در آزمایشگاه ممکن است حاوی مواد خطرناکی باشند که با سفیدکننده ها ناسازگار باشند. بسیاری از مواد شیمیایی موجود در این کیت ها از قبل حاوی یک عامل غیرفعال کننده هستند.

خطرات کلین ها:

  1. سفید کننده یک اکسید کننده و خورنده است. قرار گرفتن در معرض ممکن است باعث تحریک یا آسیب به پوست، چشم ها و دستگاه تنفسی شود. باخارات می تواند باعث ناراحتی جدی یا حتی ناراحتی حاد شود که نیاز به مراقبت پزشکی دارد.
  2. سفیر کننده با بسیاری از مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه و اجزای کیت DNA/RNA ناسازگار است. مخلولط کردن سفیدکننده با مواد شیمیایی ناسازگار می تواند گازهای سمی تولید کند که به طور بالقوه می تواند به چشم ها، پوست، ریه ها، تارهای صوتی، سیستم عصبی، کبد و کلیه ها آسیب برساند.

بررسی پیشنهاد:  کیت کلسترول (500ml) شرکت من  _  کیت اوره(625ml)شرکت من  _  کیتSGPT شرکت من