نقد و بررسی

محلول ایزوتون های شرکت من سیسمکس

بررسی محلول ایزوتون های شرکت من سیسمکس : Sysmex مجموعه ای از آنالایزرهای هماتولوژی، آنالیز ادرار، هموستاز و فلوسیتومتری را برای مراقبت های حاد و غیر حاد ارائه می دهد.

راه حل های منحصر به فرد انفورماتیک ما ابزارهایی را برای مدیریت کارآمد گردش کار، قوانین تصمیم گیری و اطلاعات آزمایشگاهی به شما می دهد.

سیستم‌های Sysmex با هم کار می‌کنند تا به آزمایشگاه‌ها در هر اندازه کمک کنند تا به سرعت پاسخ دهند، مراقبت بهتری ارائه دهند و دسترسی بیماران به خدمات شما را بهبود بخشند.

توجه: معرف های مختلف دارای ترکیبات متفاوتی هستند، بنابراین جایگزین کردن محلول های شستشو با رقیق کننده توصیه نمی شود.

محلول های مختلفی برای رقیق کردن نمونه های خون قبل از انجام آزمایش هماتولوژی استفاده می شود. محصولات شامل معرف هایی برای استفاده در فلوسیتومتری و محلول های الکترولیت برای شمارش و اندازه سلول های خونی است.

بررسی پیشنهاد:  کلین های شرکت من  _  سل کلین 1 لیتری شرکت من  _  لایز هموگلوبین شرکت منمحلول لایز شرکت منkx21  _ محلول ایزوتون شرکت من