مزایای RNA واکسن:

۱) انعطاف پذیری در طراحی این نوع واکسن ها

۲) تقلید ساختار آنتی ژنی ویروس در طی دوره عفونت ویروسی

۳) عدم اینتگره شدن در ژنوم سلول میزبان و بیان موقت تولید پروتئین

۴) ایمنی بالا به دلیل متابولیزه شدن و حذف شدن طی چندین مکانیسم در بدن بعد از عملکرد موثر واکسن

۵) ایمنی و تحمل بالا در طی پروسه های کارازمایی هایی بالینی

۶) ایجاد ایمنی طبیعی و اثرات ادجوانتی ذاتی

۷) تولید دوزهای واکسنی در مقادیر بالا توسط شرکت های سازنده بر علیه پاتوژن های جدید

۸) و موارد ایده ال دیگر

منبع: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2639-4

مزایای RNA واکسن