نقد و بررسی

اسید الکل 

اسید الکل ترکیب ساده ای از از یک اسید و الکل است. یک محلول اسیدی که برای تشخیص تمایز رنگ های بازی یا کتاتیونی مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد استفاده 

  • در بافت شناسی و سیتولوژی برای حذف لکه اضافی و تعیین هسته
  • ایجاد تمایز برای ایجاد یک لکه H&E خوب با جزئیات هسته ای

چگونه الکل اسیدی درست می کنید؟

الکل 96% را تهیه و به ازای هر 100cc الکل، 2cc اسید کلریک غلیظ بریزید.

پیشنهاد بررسی: پودر گیمسا  – محلول لوگلپارافین پاتولوژیایزوتون- لایز- کلین CONVERGENTایزوتون- لایز-کلین SWELAB