نقد و بررسی

پارافین پاتولوژی

پارافین پاتولوژی ماده ای از مشتقات نفت می باشد که با فرایند فیلتراسیون و تصفیه آن در امور بهداشتی و درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

این ماده مناسب برای آزمایش بر روی بافت جانداران می باشد و باید مدل بهداشتی و فاقد مواد زاید باشد تا در نتیجه آزمایش مشکلی ایجاد نکند.

در دمای آزمایشگاه جامد و هنگامی در درون بافت قرار می گیرد به شکل پارافین مذاب می شود و این مایع مذاب به منافذ و فضا های خالی رسوخ می کند.

بعد از سرد شدن بافت تبدیل به توده ای سفت و محکم بر آمده می شود که آماده برش با میکروتوم و تشریح می گردد.

بلوک کردن بافت توسط پارافین به چه معنا است؟

جا سازی پارافین یک روش استاندارد است که در آزمایشگاه های بالینی و تحقیقاتی برای ایجاد یک بافت حاوی پارافین با فرمالین استفاده می شود. بافت ثابت فرمالین تحت پردازش بافت قرار می گیرد، سپس در پارافین (موم) جا سازی می شود تا یک بلوک پارافین ایجاد کند.

چگونه بلوک پارافین را تهیه می کنید؟

  • بافت هایی که به پارافین تبدیل می شوند در کاست ها موم دارند.
  • برای ایجاد بلوک های مومی صاف ابتدا باید موم ذوب شود.
  • کل کاست را به مدت 15 دقیقه در تیشوکاست حاوی پارافین 58 درجه سانتیگراد قرار دهید.
  • بلوک حرارتی را روشن کنید تا پارافین یک ساعت قبل از افزودن کاست های بافت ذوب شود.

پیشنهاد بررسی: پودر گیمسااسید الکلمحلول لوگل  – ایزوتون- لایز- کلین CONVERGENTایزوتون- لایز-کلین SWELAB – محلول لوگلخون کنترل CBC – FARA STایزوتون- لایز- کلین-رینز Celldyne