نقد و بررسی

پودر گیمسا

پودر گیمسا یکی از رایج ترین رنگ های میکروسکوپی است که به عنوان رنگ همه کاره در آزمایش مورد استفاده قرار می گیرید.
از این محصول برای رنگ آمیزی معمول اسمیر خون و نمونه های مغز خون استفاده می شود و همچنین برای شناسایی میکروارگانیسم ها، انحراف کروموزومی، هماتولوژی، هیستولوژی، سیتولوژی، باکتریولوژی و برای آزمایش های  IVD مورد استفاده قرار می گردد.

کاربرد 

  • مورد استفاده در تفکیک سلول های خونی و مغز استخوانی
  • حاوی دو رنگینه متیلن آبی و رنگینه ائوزین 
  • تهیه رنگ رایت_گیمسا
  • قابلیت رنگ آمیزی اجزای سلولی
  • بررسی لام خون محیطی
  • بررسی دئودنوم