نقد و بررسی

محلول Multi-Clean محلولی برای شست و شوی دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی (معمولا هیتاچی) میباشد. این دستگاه در نقش اصلی را در بخش بیوشیمی آزمایشگاه دارد.

اتوآنالایزر بیوشیمی براساس فتومتریک کار می کند. این دستگاه دارای سه سینی نمونه – ریجنت –واکنش می باشد . دارای سه بازوی mixer-Reagent-Sampling می باشد.
محلول های مولتی کلین (Multi-Clean) و هایترجنت محلول های شستشو می باشند.

روش کار با اتوآنالایزر

1 .ابتدا از به برق بودن دستگاه آب مقطر گیری مطمئن شوید.
2 .چک کردن محلول های دستگاه (از پر کردن بیش از حد ظروف محلول اجتناب کنید).
3 .در کاپ W1 ( سینی نمونه) مولتی کلین و در کاپ 36(سینی نمونه) آب مقطر و در ظروف 39 و 40 (سینی محلول) به ترتیب مولتی کلین و هایتر ترجنت ریخته می شود.
پرینتر این دستگاه داخلی است. تست ها از طریق مانیتور کوچکی که رو دستگاه است ثبت می شوند و بعد از زمان انکوبه و خوانش جواب پرینت می شود.
نکته: در ابتدای کار سرم کنترل به دستگاه داده می شود. (برنامه QC اجرا شود.)
نکته: ثبت مقادیر بحرانی و گزارش آن الزامی است.
نکته: ثبت درخواست های شفاهی الزامی است .
نکته: موارد رد نمونه به طور مثال نمونه های همولیز اجرا گردد.

در بخش بیوشیمی سه دستگاه HITACHI – DIRUI – Mindray برای اندازه گیری پارامتر های زیر می باشد.
-FBS- BUN- Cr- Uric Acid- Cho- TG- SGOT(AST) – SGPT(ALT) – ALK
-BIL T- BILD- Total protein- Albumin- Ca- p- CK- CK MB- LDH- Mg
.……-HB A1C- Fe- TIBC
نمونه مورد استفاده برای تستهای بیوشیمی سرم می باشد. لوله های مورد استفاده لوله لخته بدون ضد انعقاد است.

در اندازه گیری بعضی از تستها از پلاسما هپارینه می توان استفاده کرد که در کیت مورد استفاده ذکر شده است اما عموما از سرم استفاده می شود.

محلول Multi-clean محصول تولید شرکت تولیدی و پژوهشی بهار افشان می باشد . شما می توانید جهت دریافت اطلاعات خرید محلول Multi-Clean بهارافشان و انواع آن با کارشناسان پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.