نقد و بررسی

کنترلCK-NAC پارس پیوند

بررسی کنترلCK-NAC پارس پیوند :  آنزیم کراتین فسفو کیناز (CPK) که به آن کراتین کیناز (CK) یا فسفوکراتنین کیناز (PCK) هم گفته می شود، در بسیارى از بافت ها و سلول ها تولید می گردد .

کراتنین فسفوکیناز واکنش تولید فسفو کراتنین و آدنوزین دى فسفات (ADP) را از کراتین و آدنوزین ترى فسفات (ATP) تسریع می کند. این واکنش دو طرفه است بنابراین این آنزیم می تواند ATP از ADP و فسفو

کراتنین تولید نماید.

به این ترتیب فسفو کراتنین یک ذخیره اضطرارى انرژى در سلول ها و بافت ها محسوب می شود که در صورت نیاز به ATP به سرعت مصرف و ATP مورد نیاز بافت ها و سلول ها را تولید می نماید.

از نظر کلینیکی سنجش میزان آنزیم کراتین فسفو کیناز در سرم افراد بـه عنوان یک شناسه سلامت بافتی کاربرد دارد .

در صورت آسیب دیدگی بافت هایی کـه در آن ها میزان آنزیم زیاد می باشد با ورود آنزیم از سلول های آسیب دیده به خون مقدار آنزیم در سرم بالا می رود.

به این ترتیب آسیب یا بیماری در هریک از این اندام ها مانند:

  • صدمات بافت قلب (حمله قلبی یا انفاکتوس میوکاردیال )
  • صدمات بافت عضلانی ،
  • دیستروفی ماهیچه ها
  • رابدومیولیز ( واپاشی ماهیچه های مخطط و تخریب عضلات اسکلتی )
  • میوسیت ( التهاب بافت عضلانی ) اتوایمیون
  • آسیب حاد بافت کلیوی  سطح آن را در سرم بالا می برد.

 

بررسی پیشنهاد : کیت SGPT پارس پیوند  –  کیت هموگلوبین A1C پارس پیوند