نقد و بررسی

لایز هموگلوبین شرکت من

بررسی لایز هموگلوبین شرکت من: هموگلوبین یک پارامتر تشخیصی معمول در هر شمارش خون است. روشی که توسط ICSH (کمیته بین المللی استاندارد سازی در هماتولوژی) برای اندازه گیری غلظت هموگلوبین توصیه می شود، روش سیان-متهموگلوبین است.

یک عملکرد اصلی خون، تحویل اکسیژن موجود در هوای دمیده شده، از ریه ها به تمام سلول های بدن و تحویل دی اکسید کربناز  سلول ها به ریه ها برای دفع از بدن در هوای بازدم شده است.

این عملکردهای حیاتی انتقال گاز به پروتئین هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز وابسته است. هر یک از 5 × 1010 گلبول قرمز که به طور معمول در 1 میلی لیتر خون وجود دارد، حاوی حدود 280 میلیون مولکول هموگلوبین است.

تفسیری برای پدیده مهار ماکرومولکول آزادشده هموگلوبین از گلبول های قرمز همولیزکننده، ارائه شده است.

غلظت‌های بالای ماکرومولکول‌ها، که به‌طور گسترده هیدراته شده‌اند، حجم حلال قابل دسترسی به هموگلوبین در حال انتشار را حذف می‌کنند و در نتیجه انتشار را به تاخیر می‌اندازند. این توضیح به طور قابل توجهی تفسیرهای قبلی از مکانیسم لیز ایمنی سلول ها را تغییر می دهد.

بررسی پیشنهادها: بررسی پیشنهاد:  کیت کلسترول (500ml) شرکت من  _  کیت اوره(625ml)شرکت من  _  کیتSGPT شرکت من  _  کلین های شرکت من _ سل کلین ۱ لیتری شرکت من