نقد و بررسی

Biphasic

Biphasic به منظور رشد باکتری‌ ها مورد استفاده قرار می‌ گیرد و دارای موادی چون آب، مواد کربنی چون گلوکز، نمک‌ ها و آمینو اسید ها می‌ باشد.

 

پیشنهاد بررسی : محیط کشت نوتریت براثمحیط کشت KIAمحیط کشت کری بلرکیت جداسازی مرفین – کدئین (TLC)کیت G6PD کمیرنگ EA50رنگ OG6محلول Multi-Cleanکیت تشخیص خون مخفی در مدفوع