نقد و بررسی

معرف فهلینگ B

معرف فهلینگ B به منظور شناسایی آلدهید ها و قند ها مورد استفاده قرار می گیرد.

محلول فهلینگ در حقیقت شامل دو محلول A (شماره ۱) که حاوی سولفات مس محلول در آب می باشد و محلول B (شماره ۲) دارای تارتارات سدیم پتاسیم در محیط قلیایی می باشد. این دو محلول به صورت جداگانه تولید و در بطری های پلاستیکی نگهداری می شوند.

بعد از انجام آزمون قند محلول فهلینگ با مخلوط کردن مقدار مساوی از محلول های A و B ساخته می شود.

وجود تارتارات سدیم پتاسیم به عنوان ماده تثبیت کننده ضروری می باشد. چون این ترکیب از تبدیل مس احیا شده به مس اکسید جلوگیری به عمل می آورد.

این آزمون به pH قلیایی نیازمند است که این شرایط توسط NaOH تامین می گردد.

از دیگر شرایط انجام این آزمون حرارت دادن در حین آزمایش می باشد، در حقیقت عمل تیتراسیون در حال جوشیدن انجام می گیرد. این کار به منظور جلوگیری از مزاحمت اکسیژن هوا انجام می گیرد، زیرا اکسیژن سبب انجام واکنش برگشتی و تولید مجدد سولفات مس می شود. یون فلزی به کار رفته باید دارای دو حالت اکسیدی و احیاء با دو رنگ مختلف باشد که یون مس این خاصیت را دارد.

شیوه استفاده

حجم مساوی از فهلینگ A و B را باهم مخلوط و مورد استفاده قرار دهید.

علائم ایمنی

  • خطرناک برای محیط زیست
  • خورنده

پیشنهاد بررسی : کیت رنگ آمیزی آهنلوله وکیوم سرم با فعال کننده لختهلوله وکیوم سرم با فعال کننده لخته و ژللوله وکیوم گلوکزلوله لخته غیر وکیوملوله غیر وکیوم CBCکیت رنگ آمیزی زیل نلسونکیت رنگ آمیزی کپسولکیت رنگ آمیزی گرم – معرف رتیکولوسیترنگ هماتوکسیلین مایر