نقد و بررسی

رنگ گیمسا 10x

این رنگ در سیتولوژی و هماتولوژی برای مشاهده سلول های خونی و انگل های خونی استفاده می شود.

کاربردهای گیمسا

این ماده اختصاصی گروه های فسفات DNA می باشد و به مناطقی از DNA متصل می گردد که دارای مقادیر زیادی پیوند آدنین-تیمین می باشد. از رنگ گیمسا در باندینگ گیمسا مورد استفاده قرار می گیرد، که معمولاً G-banding نامیده می شود و تکنیکی برای رنگ آمیزی کروموزوم ها می باشد که اغلب به جهت ایجاد کاریوگرام به کار می رود. به کمک این رنگ آمیزی می توان انحرافات کروموزومی مانند انتقال و بازآرایی را شناسایی کرد.

ضمناً از این ماده برای رنگ آمیزی تروفوزوئیت Trichomonas vaginalis مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت ترشحات مایل به سبز و سلول های متحرک بر روی بستری خیس قابل مشاهده می باشد.

رنگ گیمسا یک رنگ دیفرانسیل است ، مانند زمانی که با رنگ رایت ترکیب شده و رنگ رایت گیمسا ایجاد می شود. همچنین می توان از آن برای مطالعه میزان چسبندگی باکتری های بیماریزا به سلول های انسانی استفاده کرد.

این ماده به ترتیب سلولهای انسان و باکتری را به ترتیب بنفش و صورتی رنگ دار می کند. می تواند برای تشخیص هیستوپاتولوژیک گونه های پلاسمودیوم که باعث مالاریا و برخی دیگر از انگل های خون اسپیروشیت و پروتوزوآ می شوند ، استفاده شود. همچنین در رنگ سلول Wolbachia در Drosophila melanogaster استفاده می شود.

مشخصات رنگ گیمسا 10x

  • بطری شیشه ای 250 میلی لیتر 10x
  • نگهداری در دمای محیط

علائم ایمنی

  • سمی و محرک
  • بسیار سمی
  • اشتعال پذیر

شیوه استفاده

لام حاوی نمونه را پس از فیکس کردن با رقت 1/20 با آب مقطر مخلوط و با نمونه آغشته گردد.

شرایط نگهداری

در دمای محیط

پیشنهاد بررسی : روغن ایمرسیوننگ هماتوکسیلین هاریسچسب انتلانرنگ ائوزین یلو 1%رنگ پاپانیکولا OG6رنگ پاپانیکولا EA50معرف نیترات Bمعرف نیترات Aمعرف فنل فتالئین 1%معرف متیل اورانژمعرف ارلیخ  – کیت رنگ آمیزی گرم